Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Hvorfor er der ikke nadver ved Bethlehemskirkens ”corona-gudstjenester” via Facebook?

Hvorfor er der ikke nadver ved Bethlehemskirkens ”corona-gudstjenester” via Facebook?


# Nyheder
Udgivet mandag d. 6. april 2020, kl. 15:02

Af: Martin Drengsgaard og Ole Skjerbæk Madsen

Flere af menighedens medlemmer giver udtryk for, at de savner at kunne deltage i nadveren. De spørger, hvorfor vi ikke har nadver med ved vores gudstjenester over Facebook? Skulle vi ikke give menigheden mulighed for en åndelig kommunion eller for at modtage sakramentet ved at sidde med brød og vin foran skærmen og efter indstiftelsesordene indtage det som sakramentet?

Det fysiske og kollektive aspekt er afgørende

For os handler nadveren ikke kun om, at brød og vin bliver Kristi legeme og blod, men det handler også om, at denne fortsættelse af inkarnationens under hænger uadskilleligt sammen med disciplenes fællesskab i kød og blod. Det vil sige at nadverfejringen først får sin fulde fylde, når menigheden, vi som disciple, er fysisk tilstede i samme rum og indtager brød og vin sammen. Derfor vil vi i udgangspunktet ikke gøre brug af en ren åndelig nadverfejring gennem skærmen.

Intentionen og længslen efter at samles om nadveren er sand og ægte, og ingen skal føle sig fordømt, fordi man tidligere har brugt åndelig kommunion gennem skærmen. Vi ønsker alle at have del i Kristi legeme og blod; vi ønsker alle at bekræftes i visheden om at være en del af Kristi legeme. Alligevel ligger der en mulighed for en atomisering og individualisering af nadveren ved en sådan praksis, idet det fysiske og kollektive aspekt af nadveren underbetones.

 Hvis krisen varer ved...

Hvis krisen vare ved i flere måneder, så vil vi genoverveje, hvordan vi kan fejre nadver på disse nye digitale vilkår.

Hvordan kan nadverens indhold alligevel være virkeligt for os

Men indtil samfundet er lukket op eller, at det er klart, at vi forbliver i langvarig karantæne, foreslår vi følgende: Vi vedkender os længslen og savnet. På den måde bekræfter vi fællesskabet. Dette kan vi uddybe ved hver søndag, hvor vi er udelukket fra at modtage Herrens legeme og blod, ved at udtrykke længslen ved vores bordbøn før måltidet, hvormed vi lader måltidet hente sin kraft og betydning fra det større fællesskab.

Forslag til bordbøn

Her følger et forslag til en sådan bordbøn, som evt. kan indledes med en af de bibelske salmer. 

Hvis I er flere sammen, kan salmen bedes vekselvist af to hold, angivet som ”I” og ”II”. ”L” er den som beder for. ”A” er alle,

(Hent tekst + bøn som en fil til udskrift: klik her)

---------------------  

L:              Gud – Fader, Søn og Helligånd – være med os.

A:             Amen

Salme 42 i uddrag (kan udelades)

L:           I længsel efter menighedens fællesskab om Herrens bord

A:          venter jeg på Gud i vished om Herrens trofasthed.

I:           Som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb,

II:          sådan skriger min sjæl efter dig, Gud.

I:           Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud.

II:          Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt?

I:           Tårer er blevet mit brød dag og nat,

II:          når de dagen lang spørger mig: Hvor er din Gud?

I:           Jeg husker det og udøser min fortvivlelse:

II:          Jeg gik i festskaren, jeg vandrede til Guds hus

I:           under jubelråb og takkesange i valfartsskaren.

I:           Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig?

II:          Vent på Gud! For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud.

I:           Om dagen sender Herren sin godhed, om natten lovsynger jeg ham og beder til den levende Gud.

I:           Jeg siger til Gud, min klippe: Hvorfor har du glemt mig?

II:          Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig?

I:           Vent på Gud! For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud.

II:          Ære være Faderen og Sønnen og  Helligånden

I:           som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen

A:          I længsel efter menighedens fællesskab om Herrens bord venter jeg på Gud i vished om Herrens trofasthed.

Bordbøn 

L:             

Velsignet være du, Jesus Kristus, Livets brød, som kommer ned fra himlen. Velsignet være du, som udgød dit blod som løsesum for mange

Velsignet være du, Herre, Gud, Himmelske Fader, som i din godhed mætter os dagligt med livets fornødenheder. Vi mindes, hvordan du også har mættet os med din Søns legeme og blod. Vi mindes med taknemmelighed fællesskabet med vores søstre og brødre i menigheden, og hvordan du der har velsignet os med Helligåndens gaver og Jesu fred til lægedom og evigt liv. Vi bekender, at din godhed ikke hører op. Derfor mindes vi også i dag, at din Søn friede os ud af mørkets magt og slaveriet under synd, død og djævel, da han hengav sig selv til døden på korset, og at han gav os livet ved sin opstandelse. Vi venter på dig og ser frem til, at du atter samler os i dit hus og om din Søns bord både her i tiden og fuldendt i dit rige ved hans andet komme.

Se også i nåde til vort folk og verdens nationer. [Befri os fra virkningerne af coronavirussen.] Skærm Kirken, og bevar også vores menighed i en levende tro, og styrk os, så at vi må elske hverandre som Kristus har elsket os. [Enhver kan tage ordet: Bed f.eks. for medlemmer af menigheden, som har brug for forbøn; bed for dem, du er i cellegruppe med eller har et særligt tjenestefællesskab med].

Dig – Fader, søn og Helligånd - tilkommer al pris, ære og tilbedelse

A:             

nu og altid og i evighedernes evighed. Amen.

--------------

NOTE: 

[ ] Skarp parentes betyder at du kan gøre/sige eller udelade. F.eks. kan det være, at du vil bruge denne praksis, når der ikke længere er Coronavirus.