Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Prædikener og vejl. på skrift

På denne side samler vi nogle af de begivenheder som har været beskrevet på sitet.

Sensommeren 2019

En prædiken af OSM - nederst er en anvisning til, hvordan man kan finde sin tjeneste og sine nådegaver.

At kende sin besøgelsestid

Prædiken af Ole Skjerbæk Madsen til 10. søndag efter Trinitatis 2019

Tekster: 5 Mos 6,4-9; 1 Kor 12,1-11; Luk 19,41-48

 

Kære søstre og brødre i Kristus Jesus!

Dagens evangelium giver os et modsigelsesfyldt billede af Jesus. Vi møder Jesus, da han græder over Jerusalem og den ulykke, som vil komme over byen, og vi møder ham da han harmfuld jager de handlende ud af templet. Vi hører, hvordan hans person deler befolkningen: skarerne hænger ved ham, men den religiøse elite og magtens mennesker vil ham til livs. Dagens Jesus passer måske heller ikke helt ind i det billede, vi hver især har gjort os af ham.

Nøglen til at forstå Jesus er det grundlæggende motiv for Jesu sorg: ”Vidste du dog blot, hvad der tjener til din fred.” Eller som det udtrykkes i Matthæus-evangeliet: ”Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn, som hønen samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke.” (Matt 23,27).

Jesus ønsker at formidle fred og frihed til mennesker. Fred er et liv fuldt af lykke og glæde, hvor mennesker ikke mangler noget godt, fordi deres relationer til Gud og hinanden er rette. Frihed eller frelse er at være fri af de livsundertrykkende magter – dem udenfor os selv: djævelen og døden – og så syndens magt, som bunder i vores oprør mod Gud. Synd er at vi gør os selv til en gud og lader os lede af vores begær, vores forestillinger… Synd er at mennesker bliver ofre for menneskers ego-projekter…

Når Jesus bliver vred og driver de handlende ud af templet, er det ikke had, der driver ham, men netop kærlighed og dermed sorg over, at mennesker vil, hvad de selv vil, og ikke, hvad Gud vil, eller hvad der tjener menneskers sande behov og velfærd. De handlende i templet er et symptom på en usund religion, for her ser vi religion som et redskab til berigelse af sig selv og dermed også et undertrykkelsesredskab.

Jesus gør op med usund religion og usund spiritualitet. Hvor vi gør religion og spiritualitet til redskaber udelukkende for selvrealisering, bliver det usundt, fordi tendensen er, at selvudvikling sker på bekostning af andre, idet vi selv bliver tilværelsens midtpunkt og omdrejningspunkt.  Vi ser alt ud fra os og vort eget velvære, og andre er kun interessante, når de passer ind i vores private lykkeprojekt. Religion og spiritualitet med fokus på mig kan være et udtryk for, at vi ikke kender vores besøgelsestid og hvad der virkelig tjener til vor fred. Vi har overset, vi ikke er vores egen fred eller vores egen lykkes smed. Vi kan ikke finde lykken og vores livsmål alene.

Jesus er her for at give os fred og frihed. Han bringer os Guds rige. Han leder os ind i et liv præget af retfærd. At vi færdes ret med Gud og hinanden. Jesus kalder os til at være hans disciple, dvs vi er hans elever, som lærer af hans eksempel og undervisning, hvad det vil sige at være et menneske. Jesus kalder os til et liv i tjenende kærlighed. Et liv i opmærksomt nærvær i forhold til andre mennesker og medskabningen. Et bekræftende nærvær, hvor vi ser de skatte, Gud har nedlagt i andre, og kalder dem frem. Et helbredende nærvær, hvor vi møder menneskers og skabningens behov for lægedom og heling. Et ikke-dømmende nærvær, fordi vi ser Kristus eller Guds billede i den anden.

Paulus giver i dagens epistel udtryk for, at menigheden er et sådant fællesskab af mennesker præget af tjenende kærlighed. Menigheden gør Guds rige nærværende for mennesker, fordi menigheden er Jesu Kristi måde at være til stede i verden på. Menigheden er Kristi legeme, siger Paulus, og vi er hver især legemsdele på denne krop – ingen kan undværes, alle tjener hele kroppen.

Engang var korinter-menighedens medlemmer uden mål og mening i deres liv; de blev drevet viljeløst omkring af de gudsfjendtlige fordærvsmagter – synd, død og djævel – og gjorde sig billeder af ”gud” ud fra deres egne forestillinger, håb og frygt. Men da de mødte Jesus og kom til tro på ham fik de et nyt liv. Et liv, hvor de kunne tage ansvar for andre og sig selv, fordi de ikke var overladt til sig selv, men havde modtaget Guds hellige Ånd. Helligånden er Guds liv og åndedræt i dem. Helligånden er kraft til at tjene andre i kærlighed. Jesus Kristus sender Helligånden fra Gud og forener alle kristne, så at vi er et legeme, Kristi legeme. Det begynder med tro på Jesus og med dåb. Med dåben får vi livsfællesskab med Kristus og han døber os med Helligånden, så at  vi bliver lemmer på hans legeme.

Ånden er livskraften i legemet. Ånden forbinder os med hinanden. Ånder er energien, hvormed hver legemsdel udfører sin opgave. Det, som Ånden giver den enkelte, er til fælles gavn. Den spiritualitet, det handler om her, har sin kilde og oprindelse i Gud selv og afspejler Kristi kærlighed. Denne spiritualitet handler om at ledes af Guds Ånd. Det kunne nok godt også kaldes selvrealisering, men i den forstand, at Ånden peger på Kristus som målet for min vækst til at blive den, jeg er skabt til at være. Jeg er skabt i Guds billede, dvs. jeg er skabt til at være som Kristus – og bliver helt hvem jeg er, når jeg tjener andre og Gud. Paulus taler om, at vi får nådegaver at tjene hinanden med.

Det græske ord for nådegave, karisma, betyder en virkning af nåden (karis). Karis/nåde betyder velvilje og gunst, og Guds nåde er er Guds velvilje og opmærksomme nærvær, omsorg og kærlighed overfor sin skabning. Det græske ord “nåde” er beslægtet med ordet “glæde”. Guds nåde rummer derfor også Guds glæde over skabningen. Guds nåde ser vi i skabelsen; Gud skaber ud af sin kærligheds fylde og glæder sig over, at alt er såre godt. Guds nåde er Guds fortsatte omsorg for mennesker og beskyttelse af livet i dets mangfoldighed. Guds nåde er at Gud opsøger mennesker og i Mesteren Jesus træder ind i vor menneskelige virkelighed, for at give os livet på ny, hvor vi havde valgt døden. Guds nåde er, at Gud i Jesus lader os genfinde den tjenende kærlighed som livets inderste mening. Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus!

Guds nåde bliver konkret i nådegaverne. Når Gud f.eks. giver et menneske at tjene andre med nådegaver til helbredelse, oplever vi på en meget konkret måde, at livet vinder over dødens kræfter, at det splittede bliver helt og det sårede helbredes. Det er Guds rige, som manifesteres i dette menneskes tjeneste med nådegaverne. Gud virker ved sin Ånd i nådegaverne til gavn for mennesker.

I epistlen nævner Paulus en række forskellige nådegaver; nogle af dem er forskellige måder, hvorpå Gud kan lade mennesker få et indblik i Guds visdom og kundskab, så at de endda kan tale ord fra Gud til andre. En sådan gave er det at tale profetisk. “Profeti” betyder at tale på en andens vegne, og den, der profeter, taler på Guds vegne. Disse gaver er uhyre vigtige, fordi det handler om at få en fornemmelse for Guds vilje. Vi kan alle lære at lytte til Gud, ved f.eks. at søge stilheden i Guds nærvær og over en åben bibel. Paulus nævner også tungetalen, som er at kommunikere med Gud udenom forstanden med lyde, der minder om sprog; for Paulus er det en nådegave, der kan berige ens bønsliv, og som når den udtrykkes i gudstjenesten bliver et vidnesbyrd om, at Gud er til stede og har noget på hjerte.

Disse nådegaver kan måske virke overvældende, men der er også mere jordnære nådegaver. Enhver evne eller handling, som gør Guds nåde konkret nærværende, er en nådegave, og Paulus nævner i et andet af sine breve nådegaver som gavmildhed (at vi er opmærksomme på en andens behov og giver eller hjælper på en måde, der respekterer denne andens værdighed) eller evnen til at undervise eller til at administrere. Og endnu et andet sted nævner han nådegaver, som har med ledelsen af menigheden at gøre. Ingen står alene, alle bæres af alle, enhver er til for helheden og de andre - også på lederplan.

Efter prædikenen kan i finde en vejledning i at finde sin tjeneste og sine nådegaver. En anden mulighed for fordybelse er at finde de undervisninger, som blev givet på årets SommerOase, se https://www.youtube.com/playlist?list=PLN5D2HcJ11r9XdToO2YJReYbqHKdD97hL

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden…

 

Hvordan finder jeg nu min tjeneste og mine nådegaver?

Sæt dig godt til rette i en stilling som gør at du ubesværet kan trække vejret og samle dine tanker.

Bed om Helligånden:

Kom, Helligånd, i Jesu Kristi navn! Luk mit hjerte, mine tanker og følelser op for dig. Rens mig for alt, hvad der blokerer for Guds nådes virksomhed i mig, og giv mig et rent og helt hjerte. Giv mig del i din visdom, lad mig kende mig selv, som Gud kender mig, og vis mig Guds kærlighed, sådan som Gud har elsket mig i Mesteren Jesus.

Hvil i dit åndedræt uden at lave det om. Tænk på at du drager ånde i Guds Åndedræt. Du lever, røres og er i Gud. Når du hviler i Guds nærhed, beder du:

Gud hjælp mig ved din Ånd til at se tilbage på dagen, som er gået eller på den sidste uge; vis mig hvor jeg gjorde en forskel!

Se nu de mennesker for dig, som du var sammen med eller mødte; hvem har hvilke behov? Hvor har du en indsigt, en evne til at møde deres behov… Bed nu til Gud:

Gud, jeg oplever, at de ord jeg sagde til NN, gav hende nyt mod, eller: jeg oplever, at du lod mig forstå NN’s situation og at jeg fik delt det med ham, så at han fik håb på ny, eller: jeg oplever, at du lod mig bruge mine evner, sådan at det virkelig gjorde en forskel i NN’s liv eller … … Gud, var det mere end en tilfældighed? Er det jeg oplevede et fingerpeg fra dig om mine nådegaver, om hvordan jeg kan tjene andre mennesker? Jeg beder dig, bekræfte det for mig! Må din Hellige Ånd altid være med mig og lede mig i mit møde med andre mennesker. Tak, i Jesu Kristi navn!

Vent lidt i stilhed. Måske giver Gud dig et billede, et ord, en tanke eller bare en vished og en fred, som kan bekræfte din tjeneste og dine nådegaver. Måske oplever du bare en dyb indre fred og en ny opmærksomhed på mennesker på din vej - og med ét står du igen i en situation, hvor dit nærvær gør en forskel.

 

Det er godt at være med i et fællesskab af andre mennesker, som ønsker at leve i den tjenende kærlighed og efter Jesu forbillede. I mange kristne menigheder kan du få hjælp til at vokse i din tjeneste og til at finde dine nådegaver. De fleste mennesker har behov for en introduktion til kristendommen for at finde deres nådegaver. Mange oplever, at de i mindre grupper kan afprøve deres nådegaver og vokse i en mere sikker brug af gaverne, fordi gruppens medlemmer hjælper hinanden dermed. Det vil derfor være godt at finde en menighed, hvor der er sådanne smågrupper, som ofte kaldes cellegrupper


Årets tema 2015

Kristen i hverdagen

Bethlehemskirkens ledelse ønsker at fokusere på et område i det kristne liv i kirken i en periode. I andre perioder er det nødvendigt at se på andre sider af livet som kristen. 

Når man bliver kristen, eller bliver klar over at man er det, må man snuse til andres erfaringer fra det kristne liv.

Derfor har Bethlehemskirken valgt at fokusere på sider af det kristne liv, og et ad gangen.

 

Årets tema 2014

Bethlehemskirken - et helbredende fællesskab

Bethlehemsfællesskabets ledelse ønsker at fokusere på menigheden som et helbredende fællesskab. Hvad forstår vi ved et helbredende fællesskab? Helbredelse handler om at blive hel. Et helbredende fællesskab er derfor et fællesskab, hvor mennesker bliver hele mennesker. Det ord, som bruges i Det nye Testamente om helbredelse betyder også frelse. Helbredelse handler derfor om både krop, sjæl og ånd. Helbredelse er dels at blive rask, altså blive helbredt for forskellige sygdomme, fysisk eller psykisk. Helbredelse handler om frelse relationer, altså frihed fra livsødelæggende mønstre i ens liv, hvad enten det er dæmoniske kræfter eller dysfunktionelle relationer. Helbredelse handler mest af alt om relationen til Gud: at det er som elsket af Gud og skabt i Guds billede, at jeg bliver og er hvem jeg er.

Herunder finder du prædikener og andre indlæg af Ole Skjerbæk Madsen, som knytter sig til temaet.

Må man helbrede på en søndag?

En døv blev helbredt 

Bøn for syge og anden forbøn

Fællesskab uden dømmesyge

At skelne mellem ånderne

Diakoni i mødet med den nye åndelighed

Jesus og helbredelse (lyd). En prædiken holdt i Byens Valgmenighed.


I 2008 udgav en række præster en bog om den Karismatiske fornyelse i Danmark.
Læs her Ole Skjerbæk Madsen indlæg i bogen om fornyelsen i Bethlehemskirken.