Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale for Bethlehemsfællesskabets ledelse

 

Formålet med denne samarbejdsaftale er at fremme det kirkelige liv ved Bethlehemskirken, at klargøre beslutningsprocesser og undgå unødige kompetencekonflikter.

 

Udgangspunkt: Vi indgår hermed følgende samarbejdsaftale med afsæt i Bethlehemsfællesskabets (BFs) vedtægter, som betyder at:

• BFs ledelse består af BF-Rådet (BFR) og de fra BFs valgliste valgte menighedsrådsmedlemmer (BFMR) samt de af BF kaldede præster.

• BFMR arbejder for at skabe gode rammer for menighedens liv og vækst ved at forvalte de ordninger som gælder Folkekirkens menigheder

• BFR varetager ansvaret for menighedens frivillige arbejde og repræsenterer menigheden i nationale og internationale sammenhænge og forvalter den læremæssige myndighed sammen med præsterne.

•  De kaldede præster har ansvaret for at forvalte den læremæssige myndighed i BF i samarbejde med BFR, forestå det sjælesørgeriske arbejde i BF og forestå den gudstjenestelige betjening.

 

Holdninger og Værdier:

BFs ledelse formulerer BFs visioner og værdigrundlag.

Begge råd af ledelsen forpligter sig til at informere hinanden om initiativer inden for deres respektive kompetenceområder og søger enighed, hvor interesser er overlappende.

BFR udarbejder retningslinjer, visioner og værdier for det frivillige arbejde. BFR har pligt til at informere menighedsrådet herom, mens den endelige beslutningskompetence ligger hos BFR.

Menighedsrådet har ansvaret mht. liturgier. BFMR har pligt til at informere BF herom og fremme BFs holdninger i menighedsrådets behandling, mens den endelige beslutningskompetence jf. menighedsrådsloven ligger hos menighedsrådet.

Begge råd forpligter sig i øvrigt på at informere hinanden og på at tilstræbe enighed.  

 

Gudstjenesten:

Højmessen:

I forhold til liturgi og ritualer ved højmesser har menighedsrådet og/eller kirkens præster den endelige beslutningskompetence. Forslag til ændringer i ritualer/liturgier kan stilles af BFR, præster og BK’s menighedsråd. BFs ledelse kan nedsætte en arbejdsgruppe til udarbejdelse af sådanne forslag. En sådan arbejdsgruppe kan inkludere personer uden for BFs ledelse med særlige kompetencer på området.

 

Øvrige gudstjenester:

Afprøvning og indførelse af nye gudstjenesteformer sker efter fælles drøftelse i BFs ledelse, for at tilstræbe bred enighed herom. Den endelige beslutningskompetence ligger hos præsterne.

Ved tidsmæssigt sammenfald mellem forskellige gudstjenester gælder følgende prioriteringsnøgle for tildeling af lokaler:

• Helligdage og kirkeårets store højtidsdage (f.eks. Epifani, Askeonsdag og Kyndelmisse) har forrang i forhold til andre arrangementer.

• Årstidstjeneste har forrang i forhold til Helingstjenester.

• Helingstjenester har forrang i forhold til aftensang.

• Faste arrangementer/gudstjenester har forrang i forhold til enkeltstående arrangementer.

Tvist afgøres af Menighedsrådsformanden.

 

Brug af kirke:

Booking sker hos kordegnen, som koordinerer brugen af kirken med udgangspunkt i de faste arrangementer; disse faste arrangementer optræder i kalenderen som faste bookinger. Ved tvivl (for eksempel sammenfald mellem to arrangementer hhv. to gudstjenester) spørges følgende personer i nævnte rækkefølge: en af de to ansatte præster, menighedsrådets formand, menighedsrådets næstformand.

Revision: Faste bookinger revideres 1 gang årligt i menighedsrådet i forbindelse med et nyt kirkeårs start.

Ad hoc arrangementer godkendes/besluttes af Menighedsrådsformanden samt Forretningsudvalget (FU) som kan videregive dagligt ansvar til f.eks. præsterne.

Ad hoc gudstjenester godkendes/besluttes af præsterne Disposition over kirkerummet til orgeløvelser og lignende kan uddelegeres.

 

Brug af øvrige lokaler:

Menighedshus (stueetagen, 1. sals mødelokale og kælderen):

Booking sker hos kordegnen, som koordinerer brugen af lokalerne med udgangspunkt i de faste arrangementer; disse faste arrangementer optræder i kalenderen som faste bookinger.

Fast, gentagende nye arrangement forelægges Menighedsrådet til beslutning.

Engangsbrug: Menighedsrelaterede arrangementer går forud for privatorienterede arrangementer. Lokalet kan bookes til kirkelige handlinger, til arrangementer i menigheden samt af privatpersoner med tilknytning til menigheden. Aftales med præsterne og bookes hos kordegnen. Ved tvivl spørges følgende personer i nævnte rækkefølge: menighedsrådets formand, menighedsrådets næstformand

Taksten for brug af lokalet fastsættes af Menighedsrådet.

 

Menighedshus, 1. sal - kontorafsnittet:

Booking varetages i dagtimerne af kontorets faste brugere, som koordinerer brugen af lokalet med udgangspunkt i den faste brug af kontoret. Sen eftermiddag/aften (efter kl. 16) kan lokalet anvendes til andet. Bookning sker hos kordegnen. Faste arrangementer optræder i kalenderen som faste bookninger.

 

Menighedshuset, 1. sal – samtalerummet:

Præsterne disponerer over samtalerummet mandag-torsdag i dagtimerne 8-16. Fredag og sen eftermiddag/aften (efter kl. 16) kan lokalet anvendes af andre. Bookning sker hos kordegnen.

Træffetider og samtaler går forud for anden brug.

 

Lokaleindretning:

Menighedsrådet har kompetence til at beslutte lokaleindretning og hvem, der kan være brugere af diverse faciliteter.

 

Ansatte:

Sognepræsten refererer til provst, biskop og kirkeministerium.

Kirkens ansatte refererer til Menighedsrådet ved kontaktpersonen.

De af BF lønnede ansatte refererer til et af BFs ansættelsesudvalg. 

 

Ansatte af MR eller af BFR med ansættelse mere end 8 timer/ugl. kan IKKE sidde i ledelsen (dvs. kan ikke kaldes til hverken MR eller BFR). Dette gælder dog ikke BFs præster.

Hjælpepræster/organisationspræster lønnede/ulønnede kan tilknyttes kirken. Præster, der er tilknyttet på denne måde med en ansættelse på under 50% kan IKKE være en del af BF’s ledelse.

Når de er i tjeneste i Bethlehemskirken, fungerer de under de respektive kaldede præsters ansvar.

Deres arbejdsopgaver og reference-myndighed skal defineres af ansættelsesmyndigheden før tiltrædelse.

Såfremt BF kalder lønnede/ulønnede præster SKAL der være høring i Menighedsrådet, og konsensus herom skal opnås.

Ved evt. konflikt mellem præster, skal BFs ledelse træde til med mægling.

Ved ansættelse af sognepræst kan BFs ledelse komme med ønsker til profilen, mens indstillingen alene er menighedsrådets kompetence.

 

Samarbejde uden for Bethlehemskirken:

Involvering i arrangementer med andre kirker etc. hvis BFR hhv. menighedsrådet går ind i et arrangement i fællesskab med andre uden at menighedsrådet hhv. BFR er involveret, tilstræbes orientering forud herfor.

Desuden skal det klart fremgå af en evt. indbydelse el. lign. hvem det er, som deltager. Det vil sige, at kun hvis Menighedsrådet eller begge parter er involverede kan der underskrives med Bethlehemskirken; ellers er det Bethlehemsfællesskabet som underskriver.

 

Økonomi:

Menighedsrådet og BF har adskilt økonomi.

Anskaffelseskonti og rådighedsbeløb fra ligningsmidlerne er alene Menighedsrådets ansvar og kompetenceområde. BF har mulighed for ansøgninger på lige fod med andre arbejdsgrene.

arvebeløb, modtagne gaver og tilskud m.v. til BF er alene BFRs ansvar og kompetenceområde. Revision og kontrol sker i henhold til BFs vedtægter.

 

Information:

Gensidig information sikres ved Menighedsrådets repræsentants deltagelse i møder i BFR og ved orientering ved hvert menighedsrådsmøde under punktet ”Nyt fra BF”.

Der afholdes fællesmøder i BFs ledelse 3-4 gange årligt inklusive lederdøgnet. Fællesmøder imellem BFR og MR tilrettelægges af et udvalg bestående af de to formænd og mindst en præst.

I året 2019 afprøves en model, hvor BFR deltager i MR-møderne.

 

Ikrafttrædelse og ophør:

Denne samarbejdsaftale skal underskrives ved udskiftning i sammensætningen af BFR og BFMR Samarbejdsaftalen kan til enhver tid opsiges af en af 2 råd. Opsigelse skal ske skriftligt til enhver af parterne.

 

København, juni 2019

 

På BFRs vegne, formand for BFR                     På BFMRs vegne, formand for BFMR
Bess Serner-Pedersen                                      Ole Pihl